Informácie o spracovaní osobných údajov určené pre návštevníkov našej webovej stránky a našich profilov na sociálnych sieťach – platí len pre fyzické osoby

1. Webové stránky

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri návšteve našej webovej stránky, zaznamenávame a používame za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky, funkcionality a užívateľsky priaznivého prostredia našej webovej stránky.

Rozsah, doba a právny základ spracúvaných osobných údajov

A/ IP adresa a iné údaje potrebné na používanie elektronických služieb

Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

  • IP adresa požadujúceho počítača
  • dátum a čas prístupu
  • názov a URL prevzatého súboru
  • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
  • použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

Vaša IP adresa:

je to číslo, ktoré počítaču automaticky pridelí poskytovateľ internetových služieb (ISP). IP adresou sa predovšetkým chápe unikátny identifikátor zariadenia pripojeného do internetu alebo lokálnej siete. Jednoducho povedané, ide teda o identifikačný údaj počítača, telefónu, čí tabletu, avšak nie osoby. IP adresa sa identifikuje a zaznamená automaticky v našich serverových súboroch denníka vždy, keď používateľ navštívi stránku, a to spoločne s časom návštevy a navštívenými stránkami.

IP adresa sa nepovažuje vždy sa osobný údaj, ale len vtedy, ak je možné prostredníctvom iných prostriedkov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii, identifikovať konkrétnu osobu. Statické IP adresy využívané fyzickými osobami - jednotlivcami je potrebné považovať za chránené osobné údaje; dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním obsahu jeho webového sídla zo strany dotknutej osoby, predstavuje pre takéhoto poskytovateľa služby (prevádzkovateľa) osobný údaj, ak má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať dotknutú osobu, a to aj vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ internetového pripojenia dotknutej osoby (napr. prevádzkovateľ webu uchováva v rámci logovacích záznamov prevádzkový http/https denník). Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj aj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

IP adresa sa nebude považovať za osobný údaj, ak IP adresa, ktorá je predmetom spracovania je pridelená k sieti, ktorú využíva veľký počet zariadení (devices), a preto nie je možné identifikovať konkrétneho užívateľa zariadenia (napr. sieť LAN vo firme, v ktorej sú zosieťované stovky počítačov využívané ešte väčším počtom užívateľov); ďalej ak je IP adresa anonymizovaná v technicky najskoršom možnom momente, pričom nikdy nedôjde k uloženiu IP adresy do pamäte pevného, príp. virtuálneho disku patriaceho a v individuálnom prípade nie je možné dosiahnuť identifikáciu konkrétneho užívateľa v dôsledku využívania služieb typu TOR v kombinácii s ďalšími faktormi (napr. vhodný typ a verzia prehľadávača s optimálnymi nastaveniami zákazu cookies a automatického mazania cache pamäte a histórie vyhľadávania, vypnutie všetkých Flash/JAVA pluginov, modifikácia MAC adresy a pod.).

Váš prehliadač:

Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia webového prehliadača.

Vaša IP adresa ako osobný údaj vo vzťahu k našej spoločnosti:

Týmto Vám dávame na vedomie, že nedisponujeme prostriedkami na identifikovanie konkrétneho používateľa, pokiaľ tento pri návšteve našej webovej stránky nezadal ďalšie osobné údaje, ako napr. meno a priezvisko alebo kontaktný údaj. Nakoľko však súčasná európska judikatúra uvádza, že osoba je identifikovateľná aj vtedy, ak niekto iný (tretí subjekt) môže prostredníctvom iných právnych prostriedkov identifikovať dotknutú osobu, čiže táto osoba je identifikovateľná aj nepriamo, môže byť aj v prípadoch, ak neposkytnete pri návšteve našej webovej stránky iné osobné údaje, táto IP adresa považovaná za osobný údaj (t.j. ak existujú právne prostriedky umožňujúce poskytovateľovi online služieb obrátiť sa – najmä v prípade počítačových útokov – na príslušný orgán, aby tento orgán podnikol kroky potrebné na získanie daných informácií od poskytovateľa internetového pripojenia a na začatie trestných stíhaní).

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem Prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu nášho oprávneného záujmu.

Vymazanie a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

B/ Cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Aké cookies používame a aká je ich doba uchovania?

V závislosti od druhu cookies a nastavení vášho internetového prehliadača môžu byť trvalé alebo dočasné (po dobu, po ktorú máte internetový prehliadač spustený, alebo po dobu určenú v jeho nastaveniach). Trvalé cookies pomáhajú pri identifikovaní vášho zariadenia pri návšteve našich webových stránok a umožňujú nám zabrániť opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Permanentné súbory cookies zostávajú uložené v internetovom prehliadači dotknutej osoby až do ich manuálneho vymazania. Dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré vám spríjemnia váš pobyt na našich webových stránkach (napr. nebudete musieť opakovane zadávať niektoré údaje do formulárov). Súbory cookies môžete vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Tieto informácie používame tiež na pomoc tomu, aby boli webové stránky viac užívateľsky prívetivé, na rozvoj nášho dizajnu stránok a neustále zlepšovanie kvality služieb, ktoré poskytujeme. Súbory cookie tiež používame na prispôsobenie obsahu a reklám a analýzu návštevnosti.

Štatistické súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Naša spoločnosť používa cookies Google Analytics od spoločnosti Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránku používajú. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Pretože sme na tejto webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená.

Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google ponúka rozšírenie pre webové prehliadače (Add-On), ktoré môžu zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google. Add-On môžete na vlastné riziko prevziať z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať.

Bližšie informácie o tom nájdete na webovej adrese:

Okrem štatistických cookies používame na našej webovej stránke aj reklamné (marketingové) cookies Google AdWords od spoločnosti Google, ako aj Facebook Pixel od spoločnosti Facebook. Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správania na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov.

Na základe čoho využívame cookies?

Súhlas s používaním cookies a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve našej webovej stránky. V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu (v tomto prípade sa však jedná len o cookies pre riadnu prevádzku a funkcionalitu našej webovej stránky). V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, a teda aj keď nám ho neposkytnete, môžete stále navštevovať a používať naše webové stránky a online služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak používanie cookies zakážete alebo obmedzíte, môže to teda mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našej webovej stránky a služieb a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné. Na našej webovej stránke www.ahojsplatky.sk používame aj tzv. marketingové alebo analytické/štatistické cookies, pri ktorých však súhlas udeľujete výslovne, t.j. odkliknutím príslušného políčka na našej webovej stránke. Ak súhlas neudelíte, cookies na tieto účely nebudeme zbierať.

Identifikácia konkrétneho používateľa na základe súborov cookies, právny základ

Cookies môžeme považovať za osobný údaj v prípade, ak je možné prostredníctvom nich a na základe našich nastavení identifikovať konkrétnu osobu. Údaje získané prostredníctvom cookies, ktoré používame na našej webovej stránke nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka našej webstránky, nakoľko nedisponujeme prostriedkami na zistenie toho, ktorá konkrétna osoba cookies používa, a to ani v prípade, ak je prihlásená do tzv. Ahoj zóny.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Pokiaľ ide o marketingové a štatistické cookies na našej webovej stránke www.ahojsplatky.sk, súhlas s ich používaním môžete kedykoľvek udeliť/zmeniť/zrušiť v časti „Ochrana osobných údajov“.

Odkazy na iné webové stránky

Ak nájdete na našich stránkach linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Zabezpečenie webovej lokality

Informujeme Vás tiež, že návšteva našej webovej stránky je úplne bezpečná, nakoľko používame zabezpečený protokol HTTPS (známy ako zelený zámok), čím dochádza k bezpečnému prenosu dát a k prevencii nepovoleného prístupu. Protokol HTTPS využíva štandardný prenos webovej stránky s tým, že dáta sú šifrované pomocou SSL certifikátu.

2. Sociálne siete

Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach (Facebook) môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania. Okrem vyššie spomenutých analytických a marketingových nástrojov od spoločnosti Google využívame aj nástroje od spoločnosti Facebook, a to najmä pre sledovanie návštevnosti, úspešnosti našej reklamnej činnosti a obsahu.

Naša spoločnosť prevádzkuje nasledovné stránky na sociálnych sieťach:

Facebook: https://www.facebook.com/ahojsplatky/

Pokiaľ nie je v tejto informácii ďalej uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle Čl. 4 ods. 7 Nariadenia naša spoločnosť. Popri nás je však samostatným prevádzkovateľom aj prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnej siete. Ide o ďalšieho samostatného prevádzkovateľa vykonávajúceho spracúvanie osobných údajov, na ktoré však máme len obmedzený vplyv. V prípadoch, kedy môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov, usilujeme sa v rámci možností poskytnutých nám zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete o to, aby bolo spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V mnohých prípadoch ale nemôžeme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete a tiež nevieme presne, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete spracúva. Štatistiky, ktoré nám poskytuje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete, môžeme ovplyvniť len v obmedzenej miere, ale nevieme ich vypnúť. Tieto štatistiky sú však anonymné a neposkytujú nám informácie o konkrétnych dotknutých osobách a ich aktivite v súvislosti s našou reklamou.

Cookies na sociálnych sieťach

Pokiaľ ide o cookies využívané v rámci propagácie našej spoločnosti na sociálnych sieťach a s tým súvisiacich aktivít, sme síce povinní dotknutú osobu informovať o využívaní takýchto cookies na našom profile, avšak z našej strany nedochádza prostredníctvom týchto nástrojov k identifikovaniu konkrétnej osoby - na tento účel používame štandardné riešenia od Facebook, čím však nevylučujeme, že k zhromažďovaniu týchto údajov dochádza zo strany prevádzkovateľa príslušnej platformy sociálnej siete.

Viac informácií o využívaní cookies na sociálnych sieťach nájdete na týchto webových adresách: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Účel spracúvania osobných údajov/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje na stránkach sociálnych sietí za účelom zvyšovania povedomia verejnosti o nej v online prostredí a za účelom komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí a zodpovedania príslušných dopytov.

Váš obsah môžeme zdieľať na našej stránke, ak ide o funkciu platformy sociálnej siete a komunikujeme s Vami prostredníctvom platformy sociálnej siete. Právnym základom je Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom našej spoločnosti na rozvíjaní našich vzťahov s verejnosťou a komunikácii s Vami.

Doba uchovávania osobných údajov a kritéria pre jej určenie:

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vaším podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) zaslanom prostredníctvom priamej správy na našu stránku na sociálnej sieti, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané. Uchovávanie údajov 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už klienti/potenciálni klienti nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich podnetom.

Všetky príspevky Vami zverejnené na našom profile na sociálnej sieti zostanú po neobmedzenú dobu na časovej osi, ak ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základných tém, alebo z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi alebo našimi smernicami, alebo pokiaľ neodstránite príspevok sami.

Výmaz Vašich údajov samotným prevádzkovateľom sociálnej siete nevieme nijako ovplyvniť. Dodatočne sa teda uplatňujú aj zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete.

Webtracking a prevádzkovateľ platformy sociálnej siete

Prevádzkovateľ platformy sociálnej siete používa webtracking. Webtracking sa môže vykonať nezávisle na tom, či ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnej siete. Žiaľ, ako sme už uviedli, nemôžeme ovplyvniť metódy webtrackingu platforiem sociálnych sietí, a teda ani nemôžeme tieto napr. vypnúť.

Prosím vezmite na vedomie: Nemožno vylúčiť, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete používa Váš profil a údaje o správaní napr. na vyhodnotenie Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub atď. naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na spracúvanie alebo postupovanie Vašich údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete.

Bližšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov prostredníctvom poskytovateľov platformy sociálnej siete a ďalších možností vyjadriť nesúhlas nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informácia podľa čl. 26 ods. 2 Nariadenia EÚ

S prevádzkovateľom služieb sociálnych sietí existuje vzťah podľa Čl. 26 ods. 1 Nariadenia (spoločná zodpovednosť). Prevádzkovateľ služieb sociálnych sietí v tomto rámci prevádzkuje celú IT infraštruktúru týchto služieb, má vlastné zásady ochrany osobných údajov, udržuje s Vami osobitný užívateľský vzťah (pokiaľ ste registrovaným užívateľom služieb sociálnych sietí) a je spoločne s našou spoločnosťou tiež zodpovedný za výmaz obsahu a príspevkov, ktoré sú nevhodné alebo v rozpore s právnymi predpismi. Okrem toho zodpovedá výlučne prevádzkovateľ sociálnej siete sám za všetky otázky týkajúce sa údajov Vášho užívateľského profilu, ku ktorému naša spoločnosť ani nemá prístup. Prevádzkovateľ sociálnej siete nemôže zasahovať do spracúvania Vašich údajov realizovaného našou spoločnosťou v rámci zákazníckej komunikácie.

Spoločné ustanovenia o príjemcoch/kategóriách príjemcov osobných údajov (pre webovú stránku aj pre profily na sociálnych sieťach)

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov vykonávané našou spoločnosťou tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Avšak, využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google, LLC. so sídlom Mountain View, USA/Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko a spoločnosť Facebook, Inc. so sídlom v Menlo Park, Kalifornia, USA, resp. Facebook Ireland Ltd. 4, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Nevyužívame ich primárne, ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, vyhľadávačoch a sociálnych sieťach. Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci už vyššie spomenutého tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). V prípade, ak vyššie uvedené spoločnosti spracúvajú osobné údaje aj v našom mene ako poskytovateľ softvérovej služby, pôsobia aj v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov.

Spoločnosť Google aj Facebook sú certifikované dohodou Privacy-Shield (ochrana súkromia) a ponúkajú v tomto smere záruku, že dodržia európske právo o ochrane osobných údajov:
https://www.privacyshield.gov/participant
https://www.facebook.com/about/privacyshield

Príjemcom Vašich osobných údajov spracúvaných pri návšteve našich webových stránok sú aj naši sprostredkovatelia - spoločnosť poskytujúca webhostingové služby - WebSupport s.r.o. so sídlom Karadžičova 7608/12, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 36421928, ako aj spoločnosti, ktorá nám zabezpečujú správu a údržbu webovej stránky, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Čl. 28 Nariadenia.

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť tiež orgány verejnej moci, ktorým sme povinní ich poskytnúť, ako najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, príp. orgány prejednávajúe priestupky, ak nás na to v rámci ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov, resp. ak si my uplatňujeme naše nároky v súdnom konaní.

Údaje, ktoré ste pridali na našich stránkach na sociálnych sieťach, ako napr. komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy atď. sa zverejňujú prostredníctvom platformy sociálnej siete a nikdy ich nespracúvame ani nepoužívame na iný účel. Vyhradzujeme si však v prípade potreby právo vymazať obsah porušujúci právne predpisy, napr. príspevky porušujúce právne predpisy, nenávistné komentáre, vulgárne komentáre (napr. so sexuálnym obsahom) alebo prílohy (napr. obrázky alebo videá), ktoré porušujú autorské práva, práva duševného vlastníctva, trestnoprávne predpisy alebo morálne zásady.

Ak nám dopyt pošlete prostredníctvom platformy sociálnej siete, môžeme v závislosti od potrebnej odpovede odkázať aj na iné bezpečnejšie komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zasielať nám dôverné dopyty na našu kontaktnú adresu uvedenú v úvode tejto informácie.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám zašlete dôverne (napr. prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listom alebo e-mailom), prenos týchto osobných údajov na tretiu stranu mimo našej spoločnosti zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní a zmluvne viazaní v súlade s Čl. 28 Nariadenia.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Späť